Jdi na obsah Jdi na menu

Karel starší ze Žerotína


Úvod

Poslední monografie vydaná o této významné osobnosti moravských i evropských dějin nese podtitul Don Quijote v labyrintu světa1. Stěží bychom mohli najít výstižnější metaforu charakterizující tohoto Moravana. Postoj, který zaujal v bouřlivých dobách své doby, se opravdu podobal boji s větrnými mlýny. Trvalo mu nějaký čas, než pochopil, že obrana svobody víry a své milované země Moravy, je vskutku donquijotské a v souladu s Komenským pak i pochopil, že vše jest jen mámení a trápení ducha. Ostatně Labyrint světa a ráj srdce dedikoval Komenský právě Karlu staršímu. Dá se předpokládat, že to od Jana Amose nebyl jen vděk ke svému mecenáši, ale i vyjádření pochopení pro Žerotínovu životní pouť a neřešitelnost jeho dilemat.


Studium

Žerotínové se jako panský rod stali v průběhu 16. a počátkem 17. století vlastníky největších
pozemků na Moravě a část svých držav měli i v Čechách. Není proto divu, že Karel starší ze Žerotína spatřil světlo světa v českém Brandýse nad Orlicí a to 15. září 15642. Karlův otec byl Jan starší ze Žerotína – pán na Náměšti a v Rosicích a jeho matkou Mariana rozená Černohorská z Boskovic. Karel v budoucnu rád poukazoval na to, že „… v našem rodu od časů Husových nebylo jediného papežence“3. Čímž chtěl pochopitelně vyjádřit, že Žerotínové byli důslednými ctiteli protestantské víry. V tomto duchu byl i Karel Žerotín vzděláván. Po výchově preceptorů4 vystudoval Ivančickou akademii. Ta byla tehdy důkazem velmi vysoké úrovně evangelického školství tehdejšího Moravského markrabství. Působily na ní významné osobnosti jako například Esrom Rüdiger5. V daném období se jednalo dokonce o snahu povýšit akademii na univerzitu, aby potomci moravských evangelických šlechticů nemuseli za vyšším vzděláním cestovat za hranice.
Po absolvování Ivančické akademie následovaly Karlovy studijně poznávací cesty Evropou.
Jednalo se zejména o studijní pobyty ve Štrasburku a Basileji, ale kromě univerzitních zdí, získával mladý Moravan poznání i cestami po Itálii, Švýcarsku, Německu, Francii i Anglii. Tyto cesty vyplnily takřka 10 let a přerušila je až předčasná smrt jeho otce. Karel se na Moravu vrátil roku 1587 s neobvyklým přehledem a znalostmi. Ovládal latinu, základy řečtiny, italštinu, němčinu a za pobytu v Ženevě přilnul k francouzštině, která mu vyjma rodné řeči byla nejbližší. Neméně cennými byly i jeho kontakty na některé významné politické a intelektuální osobnosti tehdejší Evropy, se kterými pak udržoval přátelství po celý život.
1 Knoz, T., Karel starší ze Žerotína - Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.
2 Tady nutno podotknout, že jeho rodiště se k jeho ostatkům zachovalo vskutku macešsky.
3 Barandl, V., Spisy Karla st. ze Žerotína, 3 svazky, Brno 1870-1972.
4 Jednalo se de-facto o osobní učitele aristokratických dětí.
5 Esrom Rüdiger (1523 – 1591) – německý významný pedagog, fyzik a historik, v Ivančicích sloužil za 300 kop
míšeňských grošů.
 

Po smrti svého otce Jana staršího ze Žerotína přebírá Karel poručnické závazky nad všemi statky, které zdědil, čímž se postupně a detailně seznamoval s regionální i zemskou problematikou jak na úrovni hospodářské a politické  tak i vojenské6. Roku 1589 se Karel Źerotín poprvé oženil. Nemůžeme pochybovat o tom, že jeho sňatek s Braborou Krajířovou z Krajku byl spjat s tradičními prvky tehdejší doby. Zájmy rodu a konfese stály zřetelně nad svobodou volby. Nevěsta pro Karla musela být rodově (pochopitelně i majetkově) důstojnou partií a příslušnice evangelických stavů. Barbora byla o 10 let starší než Karel a jejich vzájemné soužití netrvalo dlouho. Již roku 1591 Barbora po komplikovaném porodu dcery Bohunky zemřela.


Vojenské cesty

V téže době se Karel Žerotín rozhodl vyzkoušet i vojenské ostruhy a vydal se na válečné pole do daleké Francie. Z našeho úhlu pohledu stěží posoudíme, jaké motivy vedly mladého šlechtice roku 1591 k této cestě. Jistou roli zde zřejmě sehrály kontakty z tamního prostředí i sympatie k této zemi. V každém případě lze jeho dobrodružství zařadit stejně tak donquijotsky jako neslavně.
Ve Francii smrtí Jindřicha III. roku 1589 vymřela po meči dynastie z Valois a legitimní nárok na
trůn si činil Jindřich Navarský7, jenž se oženil s Markétou, sestrou Jindřicha III. Potíž spočívala v tom, že Jindřich byl protestant8 a převážně katolická Francie chtěla uchovat trůn v rukou souvěrce. Války mezi protestanty a katolíky (tzv. hugenotské války) pak vyplnily řadu let a právě do jedné z nich se rozhodl zasáhnout i Karel ze Žerotína. Jak osobně, tak i finančně chtěl podpořit Jindřicha Navarského v neochvějné vizi, že Bůh si právě jeho přeje v čele Francie.
Romantické poblouznění s rytířskou vášní jej opustilo velmi rychle. Do Francie docestoval se zdravotními i dopravními komplikacemi, nicméně ještě pln optimismu. Jindřich IV. jej osobně očaroval a před prvním vstupem na bojiště nepochyboval v úspěch své strany. Jenomže protějšímu táboru velel zkušený vévoda z Parmy9 a navzdory počátečním úspěchům se dal
očekávat tuhý boj. Moravský rytíř vzápětí přišel o svého přítele - francouzského průvodce, jenž s ním přicestoval až z Moravy a sám jen o vlásek unikl smrti. Potom na něj dolehla deprese podtržena vojenským obratem a rozčarováním z chování Jindřicha IV. a jeho vojsk, kteří: „Nemálo se o náboženství a slova božího ujímají.“10 Roku 1592 se Karel z Francie vrací zklamán a to ještě netušil, že za rok přijde konverze Jindřicha IV. ke katolictví a že ze svých půjčených peněz v této epizodě nic neuvidí. Jediným výsledkem z francouzského tažení tak byla nedůvěra, kterou si Moravan získal u dvora Rudolfa II., ale i cenné zkušenosti.
Aby si vylepšil pošramocenou reputaci u panovníka, účastnil se Karel ze Žerotína další vojenské výpravy již v jeho věci. Na přání svého strýce Fridricha ze Žerotína se roku 1594 podílel s moravskou zemskou hotovostí na obléhání pevnosti Ráb (dnešní Maďarsko) a měl se i celkově zapojit do uhersko – tureckých bojů. Na bojišti však dlouho nepobyl, ještě téhož roku jej císař Rudolf II. povolal, aby se

6 Zde patřila v dané období zejména obrana země a obcí před vpády Turků.
7 Jindřich IV Navarský (1553 – 1610) – zakladatel bourbonské dynastie francouzských králů.
8 Ve Francii byli evangelící označováni jako hugenoté.
9 Alexandr Parma (1545 – 1592) – italský vojevůdce ve službách Španělů (v tomto případě tzv. katolické ligy).
10 Rejchrtová, N., Z korespondence Karla staršího ze Žerotína, Praha 1982.


okamžitě vrátil a zaujal post přísedícího u moravského zemského soudu. Tím se již navždy uzavřela kapitola Karla staršího ze Žerotína, co by válečníka.

Ve službách císaři a zemi


Role přísedícího u této významné zemské instituce nebyla jen pozice právní, ale i politickou a
Karel ze Žerotína se tak v polovině 90. let 16. století dostává do bezprostředního dění své země. Byl to vlastně přirozený postup. Aristokracie měla nejen právo, ale i povinnost vytvářet politiku své země. Vedle příslušenství jednoho z nejmajetnějších rodů na Moravě, předurčovaly Karla ovšem k tomuto postu i jeho schopnosti. Své poznatky z ciziny doplnil o dokonalý přehled o moravském právu a získává přesvědčení, že zemské zřízení a jeho instituce jsou ideálním modelem pro spravedlivé uspořádání společnosti a státu.
Konec 16. století je pro Karla Žerotína dobou, kdy se chce již trvale usadit na Moravě, účastnit se politického života a zvelebovat svá rodová sídla. V tuto dobu mezi ně patřily zejména zámky
v Rosicích u Brna a Náměšti nad Oslavou, později pak i Dřevohostice a Přerov. Roku 1596 se
podruhé oženil. I jeho druhá manželka byla z rodu Krajířů z Krajku (ale z odlišné větve) a i zde měl tedy pro Karla rozhodující význam původ a víra nevěsty. Svatba se odehrávala na zámku v Rosicích a Karlovi na působnosti celé akce velice záleželo. Nevěstě Elišce Krajířové tehdy ještě nebylo plných 18. Ani tomuto sepjetí osud nedopřál. Po dceři Aleně narozené roku 1597 se další dcerka narodila o rok později mrtvá. Vytoužený syn, pokřtěný po strýci Bedřich, se nedožil ani roku. Jeho smrti předcházela i smrt druhé Karlovy manželky. Osobní útrapy moravského šlechtice začaly provázet i problémy politické. Katolická strana počátkem 17. století začala přecházet do ofenzivy se snahou ovládnout zemské instituce. Tento akt souvisí zejména se jmenováním kardinála Františka z Ditrichštejna moravským biskupem roku 1599,
jehož císař Rudolf II. poručil i k zemskému soudu. Karel Žerotín na to reagoval slovy: „ … slučuje se snad s právem naším, aby cizinec mísil se mezi moravské rody a rozhodoval o této zemi? Nota bene nemluví-li jazykem nám Moravanům přirozeným?“ 11 Právní obratnost Karla staršího z Žerotína pak dokonce donutila kardinála u zemského soudu mlčet, dokud se řádně nenaučil „jazykem Moravanům přirozeným.“ 12 Tato urážka vysoce postaveného katolíka nezůstala bez odezvy a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Karel byl obviněn hned z několika prohřešků (většinou smyšlených), z nichž nejzávažnější bylo, že nechal na Moravě zajmout jistého Pieria opatřeného císařským glejtem. Za to v krajním případě mohla hrozit i smrt, jako za urážku císařského majestátu. Žalobu vedl bratr Františka z Ditrichštejna Zikmund, jenž byl ve stejnou dobu na Moravě zemským podkomořím 13. Karel Žerotín se zpočátku hájil způsobem, že zmíněný Ital porušoval zemská práva a bylo tak i právem Moravanů jej zatknout. Do Prahy se původně odmítal dostavit s námitkami, že jako příslušník moravských stavů,


11 Rejchrtová, N., Z korespondence Karla staršího ze Žerotína, Praha 1982.
12 Pojem jazyk český či čeština se na Moravě tehdy nepoužíval, proto zachovávám dobovou interpretaci.
13 Zástupce panovníka ve věci královských měst.


smí být souzen jen u moravského zemského soudu, jelikož „žádný cizozemský soud k tomu oprávnění nemá.“14. I když se nakonec do Prahy dostavil, i tam prokázal právní schopnosti se svojí nevinnou a Zikmunda Ditrichštejna od zdrcující porážky „zachránila“ jen předčasná smrt mrtvicí.Po těchto trpkých letech se Karel na nějaký čas uzavřel do sebe a stranil se veřejného života. V touze po mužském potomkovi se roku 1604 potřetí oženil s Kateřinou Annou z Valdštejna (sestra známého Albrechta). Ale i tomuto sepjetí byl určen brzký konec. Kateřina nebyla pevného zdraví a skonala hned rok po sňatku.
 

Morava a rakousko – uherský pakt


Z apatie pak Karla vytrhly až události roku 1608, kdy se nespokojené rakouské a uherské stavy snažily svrhnout z trůnu Rudolfa II. a na jeho místo dostat jeho bratra - arciknížete Matyáše. Obrátily se i na Karla staršího z Žerotína, jako na autoritu své země, zda by se i Morava nepřipojila k tomuto paktu. Karel souhlasil a předpokládal, že naleznou společnou řeč i s Čechy, kde měl v zastoupení zemské obce dlouholetého přítele Václava Budovce z Budova. Čechy, spolu se Slezskem i Horní a Dolní Lužicí se však k rakousko – uhersko – moravské alianci nepřipojily a zůstaly na straně Rudolfa II. Zastoupení těchto zemí věřilo, že si za „věrnost“ na panovníkovi vynutí výhody. Roku 1608, tak došlo k faktickému oddělení Moravy od Čech v osobě panovníka. Matyáš se stal moravským markrabětem a moravské stavy pak zvolily Karla staršího zemským hejtmanem15. Karel považoval postoj Čechů za zradu, když se společně nepostavili za dobrou věc. Ani získaný Majestát16 o rok později nepovažoval za vítězství a okomentoval jej slovy: „… bezvýznamný list. Zdaliž přirozené právo a pořádky nejsou víc, ale to Čechové nevidí. Stejně jako nevidí, že Rudolf touží po pomstě za ponížení, která mu připravili.“ Nemýlil se. Rudolf opravdu toužil po pomstě a do Čech se na jeho žádost roku 1611 vypravilo vojsko pasovského biskupa Leopolda (Rudolfova bratrance) a jejich plenění se zastavilo až v Praze na Malé Straně. Tím však Rudolf ztratil poslední zbytky
podpory a Matyáš se tak stal vládcem všech zemí. Z úřadu zemského hejtmana Karel odstoupil roku 1614. Byl roztrpčen nicotnými půtky na zemských sněmech i soudech, které neřešily skutečné problémy země. Rozhodl se věnovat jen svým panstvím. Téhož roku se i počtvrté, tentokráte šťastněji oženil. Jeho nová choť Kateřina z Valdštejna jej statečně doprovázela a podporovala po celý zbytek života. Jako vrchnost i hospodář byl Karel starší ze
Žerotína důsledným a spravedlivým. Bez poddaných si sice neuměl život představit, současně ale neměl přehnané požadavky a staral se, aby na jeho území nedocházelo k bezpráví. Jako správce si vybíral loajální a schopné osoby, ale nezřídka kdy si výnosy a účty osobně  kontroloval a nepřesnosti trestal. Karel vynikl i jako mecenáš umění, vzdělání a zejména pak Jednoty bratrské. Jan Amos Komenský nebyl zdaleka jediný, kdo získal podporu pro své vzdělání i činnost od této osobnosti.

Prohabsburská neutralita a následná zkáza
 

14 Odložilík, O., Karel starší z Žerotína, Praha 1936.
15 Zemský zástupce panovníka, de-facto místokrál.
16 tzv. Rudolfův majestát – právní listina zaručující svobodu víry.


Události ve střední Evropě se v danou dobu vyhrotili a i Morava byla nucena zaujmout  konkrétní postoj ke konkrétním dějům. Po smrti Matyáše se měl stát českým králem i moravským markrabětem Ferdinand II. Z jeho dosavadního působení ve Štýrsku bylo zřejmé, že se jedná o panovníka, jenž ve svých zemích nestrpí jinou než katolickou konfesi. Čechové se zdráhali Ferdinanda přijmout (byť sliboval dodržovat Majestát). Stavové jej sice nejprve přijali i korunovali, ale po vypjaté situaci, jenž v Praze a okolí nastala, se evangelická šlechta rozhodla k radikálním činům. Po známé pražské defenestraci roku 1618 následovalo zneuznání Ferdinandova nástupnictví. Česká šlechta si zvolila prozatímní direktorium a královskou korunu pak nabídla Fridrichu Falckému. Čechy chtěly s touto osobností získat vojenskou podporu evropských evangelických zemí, popřípadě i Anglie17 v chystaném střetu s Habsburky. Fridrich Falcký neodmítl. V Praze pokládali za automatické, že se k nim Morava v této věci přidá. V této chvíli ze stínu opět vystupuje Karel ze Žerotína a na zemském sněmu důsledně trvá, aby Morava zůstala ve sporu neutrální. „Čechové se snaží získat slávu tím, že sami svoji vlast zahubí.“18 Zdaleka ne všichni s Karlem souhlasí, ale jeho autorita má v tu chvíli rozhodující vliv. Morava se k Čechům nepřipojila a díky Karlu staršímu ze Žerotína setrvala v tzv. prohabsburské neutralitě. Nejednalo se tehdy o zášť vůči Čechům, či odplata za rok 1608, jak se někteří historikové snažili později Karlovi přisoudit. Byl to jen reálný odhad situace a trvání na právních principech své země. Karel měl jednak dokonalý přehled o mezinárodní politice a bylo mu jasné, že proti silnější katolické lize Čechy ani s Moravou či pochybnou podporou jiných protestantských zemí nemohou uspět, ale byl tam i právní aspekt. Žerotín nesouhlasil, aby panovník mohl být svržen na základě víry. Ferdinand byl pro Moravské markrabství legitimním nástupcem a tuto legitimitu odmítal Karel zpochybňovat. Paradoxně se tak dostal na stejnou stranu jako jeho dosavadní politický nepřítel kardinál František z Ditrichštejna. Neutrální stav však nesetrval dlouho. Čechové povzbuzeni prozatímními vojenskými úspěchy přitáhli s vojskem k Moravě. Nedopustili se násilí, ale díky jejich přítomnosti na Moravě v květnu 1619 zvítězila na zemském sněmu radikální strana vedená Ladislavem Velenem ze Žerotína (bratranec Karla staršího), která se připojila k Čechům. František z Ditrichštejna byl zajat, Karel starší ze Žerotína poslán do domácího vězení a zemi ovládlo zvolené direktorium, obdobně jako v Čechách. Až následující události a bitva na Bílé Hoře roku 1620 prokázaly, že i v tomto případě se Karel Žerotín nemýlil. Česká strana nedokázala najít dostatečnou podporu pro to, aby dokázala vzdorovat Habsburkům s jejich katolickými spojenci. Neutrální politika Karla staršího, kterou se mu alespoň zpočátku dařilo prosazovat, vyvarovala Moravu tak tvrdých perzekucí a trestů, jaké se pak odehrávaly v Čechách. Nic méně Obnovené zemské zřízení, vydané pro Moravu roku 1628 neslo stejné důsledky, jako pro její sesterskou zemi, kde byl tento akt vystaven o rok dříve. Morava se stala dědičnou zemí Habsburků s jedinou povolenou a to katolickou vírou. Jinověrci měli dvě možnosti a to konverzi nebo emigraci. Karel starší ze Žerotína byl takového rozhodnutí pro svoji loajalitu ušetřen. Směl si ponechat víru i statky. Kardinál František z Ditrichštejna jej dokonce nabádal, aby se dál účastnil politického života na Moravě. Karel se však rozhodl sdílet osud svých souvěrců a emigroval do slezské Vratislavi. Ponechal si pouze Přerov a Brandýs nad Orlicí a ostatní statky prodal. I z prodeje svého majetku pak dál podporoval Jednotu bratrskou a stíhané přátele. Na Moravu, konkrétně do Přerova, se vrátil až na poslední 3 roky svého života roku 1633. Pohřben byl v tichosti v rodové hrobce v Brandýse nad Orlicí. Toto město však o stavbu nejevilo zájem. Stavba se postupně rozpadala

17 Fridrich Falcký byl zeťem Anglického krále Jakuba I.
18 Válka, J., Karel starší ze Žerotína a jeho doba, Bludov 1995.


a byla vykrádána. Roku 1842 nechali ostatky převézt bludovští Žerotínové do rodové hrobky
v Bludově, kde se roku 1992 provedla i důstojná oprava posledního místa odpočinku tohoto velkého Moravana.
 

Závěr
 

Karel starší ze Žerotína žil v pohnuté době a jeho odkaz ve značné míře zastínily události, které měnily hodnoty i tvář Moravy. Nelze souhlasit se závěry některých historiků, že byl rozporuplnou osobností. Ba právě naopak. Karel starší ze Žerotína do konce svého života důsledně ctil své zásady a odmítal je (jako mnozí jiní) měnit dle situace. Jednalo se o jednoho z nejvzdělanějších mužů své doby s vysoce ceněným morálním kreditem. Jinak ani nelze vysvětlit jeho vliv i v době, kdy nestál na nejvyšších postech zemských úřadů. Jeho kvality byly uznávány jak v táboře přátel, tak i na protějším břehu. Na závěr jen dodám, několik vět z jeho Apologie, které svědčí o jeho vřelé lásce k Moravě. Uběhlo více než 400 let, když Karel psal tato souvětí a bohužel, ani zde se nemýlil. „Já jinak vpravdě hrubě zemi tuto miluji a srdečnou bolest nad zkázou a pádem jejím cítím. Bohu toužím a modlitbami mu ji často připomínaje, uléčení, napravení a vysvobození jejího věrně žádám“

Prameny a literatura:
Barandl, V., Spisy Karla st. ze Žerotína, 3 svazky, Brno 1870-1972.

Knoz, T., Karel starší ze Žerotína - Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.
Odložilík, O., Karel starší z Žerotína, Praha 1936.
Ottova encyklopedie obecných vědomostí, Praha 1910.
Polách, D., Bludov – místo posledního odpočinku Karla staršího ze Žerotína, Bludov 1993.
Rejchrtová, N., Z korespondence Karla staršího ze Žerotína, Praha 1982.
Válka, J., Dějiny Moravy II – Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1995.
Válka, J., Karel starší ze Žerotína a jeho doba, Bludov 1995.
Pro Moravskou národní obec vypracoval Jaroslav Svozil.
 

V Postřelmově 19. 8. 2012