Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční vyhodnocení 2015

21. 12. 2015

  Prosinec 2015

Obecní úřad Brníčko

Výroční vyhodnocení činnosti

 

Vážení spoluobčané,

 

každoročně Vám předkládáme informace o dění v obci a plán aktivit pro rok příští.

V letošním roce byl ukončen zkušební provoz čistírny odpadních vod v Leštině, která byla uvedena do trvalého provozu. Provoz kanalizace a čistírny je pravidelně vyhodnocován a odpovídá stanoveným parametrům pro čištění odpadních vod v naší lokalitě. Stočné pro rok 2016 zůstává ve výši 1.100,- Kč na obyvatele a rok. Cenový předpis pro stočné je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.

Vzhledem k tomu, že obce se musí postarat o likvidaci bioodpadů na území své obce, využili jsme možnosti podání žádosti o 90% dotaci na pořízení kontejnerů. V získání dotace v rámci Mikroregionu Zábřežsko jsme byli úspěšní a kontejnery budou v době vegetačního období rozmístěny po obci, včetně Strupšína. Současně jsme získali 90% dotaci na kontejnery na kovový odpad, které jsou rozmístěny na sběrných místech v obci.

Tyto nové komodity nám sice zvyšují náklady na likvidaci, ale zvyšují nám i bonus za třídění odpadů od společnosti EKO-KOM. Není už nutné pálit starou trávu a listí a obtěžovat kouřem sousedy a spoluobčany. Předpokládáme, že v popelnicích se nebude již objevovat bioodpad. Současně by se měly snížit náklady na celkovou hmotnost za uložení obsahu z popelnic na skládce.

Větve z ořezaných stromů je i nadále možné vozit na obecní pozemek u autobusové zastávky u Polesí. Větve budou na jaře poštěpkovány a odvezeny na kompostárnu, jako další komodita tříděného odpadu.

Takže stále platí, čím více budeme odpady třídit, tím více šetříme životní prostředí, naše zdraví a finance.

V letošním roce jsme si připomněli a uctili památku 70. výročí osvobození naší republiky a ukončení druhé světové války. U příležitosti tohoto významného výročí jsme uspořádali ve spolupráci s naší základní školou lampionový průvod s doprovodem vojenské techniky z druhé světové války. Tuto událost je nutné si neustále připomínat. Važme si toho, že v našem státě žijeme 70 let bez válečného konfliktu a snažme se všichni, aby se válečné hrůzy neopakovaly a aby současné konflikty ve světě co nejdříve utichly.

Letos proběhly oboustranné návštěvy naší obce s partnerskou obcí Horné Vestenice. Plné autobusy z naší i slovenské strany svědčí o zájmu občanů udržovat vzájemné přátelství.

Dohodli jsme se, že budeme partnerství udržovat i nadále. Předpokládáme, že v roce 2017 proběhne návštěva ze slovenské strany u nás a v roce 2018 navštíví Horné Vestenice naši občané.

Na Středověké odpoledne máme vždy objednané počasí. Tentokrát nám bylo všem teplo až moc. Přesto se akce vydařila, v podvečer se na legendární skupinu Rangers - Plavci přišlo podívat hodně jejích příznivců všech generací. Děkujeme všem dobrovolníkům a místním organizačním složkám za spolupráci při organizaci této již tradiční hradní slavnosti a těšíme se na spolupráci v dalších letech.

V letošním roce jsme nechali kompletně vymalovat Kulturní dům ve Strupšíně, kde se nemalovalo několik desetiletí. Současně jsme vyměnili vchodové dveře. Věříme, že toto vylepšení přispěje ke spokojenosti návštěvníků kulturáku ve Strupšíně.

Kulturní dům v Brníčku stále chátrá. Tento nekonečný příběh nemá konce. Snažíme se s majitelem zkontaktovat, ale nereaguje na výzvy. Budova již ohrožuje provoz na silnici i kolemjdoucí. V letošním roce tuto záležitost řešil i Městský úřad Zábřeh, odbor stavební, s tím, že bude jednat s majitelem, aby zajistil nemovitost tak, aby neohrožovala obyvatele. Zatím nedošlo k žádnému jednání, jelikož od majitele nepřišla žádná odpověď. Osud kulturáku v Brníčku je stále nejistý. Stojíme teď před důležitým rozhodnutím, jestli nemovitost získat a opravit z dotačních prostředků, nebo postavit v prostorách koupaliště nové kulturní zařízení. Vše bude záležet na tom, za jakých podmínek bychom nemovitost získali. Obě varianty jsou pro nás stejně nákladné. Pokud se ale rozhodneme pro nový objekt, tak co se starým? Může to dopadnout tak, že zchátralý objekt už bude neprodejný a náklady na jeho likvidaci připadnou obci. To je ta nejdražší varianta. S majitelem jsme v minulosti již jednali, ale nepodařilo se nám zajistit dotaci na rekonstrukci. Vyšla nám dotace na kanalizaci, a tak jsme ji vybudovali. Oba projekty současně bychom vzhledem k našemu rozpočtu a velikosti obce neufinancovali. Dnes už víme, že splátky úvěru na kanalizaci nám nějak markantně rozpočet do dalších let nezatíží. Věříme, že se snad v příštím roce rozhodne a budeme vědět, která varianta bude pro nás výhodnější.

Staré koupaliště, které je v majetku obce, není v provozu dlouhou dobu. Rekonstrukce by byla velice nákladná a provoz rovněž. Naše obec by provoz těžko ufinancovala. Problémy s financováním koupališť mají i větší města. Pravděpodobně se zastupitelstvo obce rozhodne pro jeho likvidaci, jelikož dnes svým vzhledem nepůsobí dobře a hrozí také nebezpečí úrazu. Máme v plánu po jeho likvidaci na stejném místě vybudovat víceúčelové hřiště. Věříme, že tento záměr vyjde ke spokojenosti hlavně mládeže.

Jelikož jsme se v posledních letech věnovali hlavně kanalizaci a opravě místních komunikací, s čímž byly spojeny nemalé finanční výdaje pro naši obec, nemohli jsme se věnovat dalším projektům, které jsou pro naši obec rovněž důležité.

Pro příští rok chystáme projekt na zateplení budovy obecního úřadu a výměnu oken, kde jsou vyhlášeny dotační výzvy právě na tyto objekty. Pokud se nám podaří získat dotaci, dojde k úspoře energií v tomto objektu a současně budova získá i nový kabát.

Jakmile se nám podaří objekt obecního úřadu zateplit, další budovou k zateplení by byla hasičská zbrojnice, která je v majetku obce.

Chystáme žádost o dotaci na rekonstrukci nových povrchů zbývajících místních komunikací. Pokud se nám dotaci podaří získat, budou zbývající části komunikací opraveny v příštím roce.

Dále chystáme žádost o dotaci na opravu kříže na hřbitově ve Strupšíně, na kterém se podepsal zub času a je potřeba ho opravit. Na hřbitově ve Strupšíně na jaře příštího roku bude umístěna lavička.

Vzhledem k tomu, že naše základní škola má staré rozvody elektřiny, které při revizích vykazují špatné hodnoty, jsme nuceni zajistit jejich rekonstrukci. V současné době se zpracovává projekt rekonstrukce s rozpočtem. Předpokládáme, že v létě o školních prázdninách dojde alespoň k částečné rekonstrukci elektrických rozvodů ve škole.

Náš obecní úřad opět oslovila Česká pošta z důvodu nerentabilního provozu naší pobočky. Česká pošta nabízí v Brníčku zavést poštu pod názvem Partner. Znamená to, že poštovní služby budou dále nabízeny občanům, ale náklady na pracovníka a provoz provozovny bude hradit obec. Česká pošta si sice vyřeší ztrátovost své pobočky, ale tuto ztrátu by převzala obec.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo dále vyjednávat s Českou poštou, aby pobočka v Brníčku zůstala zachována.

Cena vody se na rok 2016 musela zvýšit o 6,- Kč z důvodu navýšení ceny od dodavatele, kterým je Obec Postřelmov. Doposud dodavatel neuplatňoval v ceně vody účetní odpisy na majetku vodárenského zařízení. Na rok 2016 nám odpisy na majetku dodavatel zaúčtoval do vodného. V dalších letech však již neočekáváme takové velké zvýšení ceny vody.

Naposledy jsme se mohli s většinou obyvatel setkat u rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu. Bylo tomu první adventní neděli před Vánocemi. Viděli jsme, kolik máme v naší obci dětí, které navštěvují zdejší mateřskou a základní školu. Tato tradice naladila nejen dospělé, ale hlavně děti, které svými recitacemi a svou dětskou upřímností připomněly nadcházející svátky a krásu Vánoc.

Zakoupili jsme nové úspornější osvětlení vánočního stromu u obecního úřadu, které má dlouhou životnost.

Vážení spoluobčané před koncem letošního roku Vám upřímně přeji krásné prožití Vánoc, hodně zdraví, vzájemné tolerance a úspěchů v pracovním i osobním životě v roce 2016.

 

 

J i ř í B a r t o š

s t a r o s t a o b c e

 

 

Narodili se noví občánci :

Daniel Rab Vojtěch Štoppl

Vojtěch Pavlík Matyáš Špatina

 

 

 

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany:

Zdenka Kovářová Jan Hroch

Ladislav Spurný Růžena Urbánková

Jiří Stibal Alexander Rajm

Josef Pekař Edita Neugebauerová

Helena Hanousková Svatava Hlochová

Bohuslav Hanousek

 

 

 

 

 

INFORMACE K  PLATBÁM PRO ROK 2016:

Místní poplatek ze psů : za jednoho psa 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč

Místní poplatek za odpady : zůstává ve výši 440,- Kč

Platby za odpady a psy – splatnost k 30.06.2016

 

Cena vodného od 1.1.2015 : 28,- Kč/m3

Vodné bude rozesláno do vašich schránek 2 x ročně – splatnost bude uvedena v dopise.

 

Pozor! Číslo bankovního účtu obce pro platbu za psy, odpady a vodné : 264831297/0300

 

Výška stočného kanalizace na osobu činí 1.100,- Kč

Stočné pro Svazek obcí Povodí Loučka bude rozesláno do vašich schránek – splatnost bude uvedena v dopise.

Pozor! Číslo bankovního účtu svazku pro platbu stočného : 198944532/0300

 

Vyskytují se případy, kdy účetní svazku musí vrátit neidentifikovatelnou platbu.

Žádáme Vás tímto o s t r i k t n í dodržování přiděleného variabilního symbolu.

________________________________________________________________________________

 

Výběr místních poplatků na Obecním úřadě v Brníčku bude probíhat

od 16.03.2016

pouze v úřední dny,

tj. pondělí a středa od 08.00 – 12.00 a od 13.00 do 17 hodin.

 

 

Termíny svozu popelnic, plastů, nebezpečného odpadu a rozměrného odpadu v roce 2016.

 

Svoz popelnic v roce 2016

 

se bude provádět každý sudý týden ve čtvrtek.

Každá změna svozu bude předem vyvěšena na obecní desce a vyhlášena místním rozhlasem.

Měsíc Den Měsíc Den

 

leden 14., 28.       červenec 14., 28.

únor 11., 25.         srpen 11., 25.

březen 10., 24.     září 8., 22.

duben 7., 21.        říjen 6., 20.

květen 5., 19.       listopad 3., 17.

červen 2., 16.,30. prosinec 1., 15., 29.

 

Plasty v pytlích se budou svážet měsíčně v tyto termíny:

 

7. ledna 7. července

4. února 4. srpna

3. března 1. září

7. dubna 6. října

5. května 3. listopadu

2. června 1. prosince

 

 

Termíny sběru nebezpečného odpadu ve dvoře Obecního úřadu, rozměrného odpadu za Obecním úřadem v Brníčku a ve Strupšíně u Jurásků č.p. 38 :

13. - 14. dubna     12.- 13. října