Jdi na obsah Jdi na menu

O b e c n í   ú ř a d   B r n í č k o
 
Vyhodnocení volebního období 2010 – 2014
 
            Vážení spoluobčané,
 
            čtyřleté volební období je u konce, nastal tak čas vyhodnotit práci vedení obce a realizaci programu zastupitelstva obce Brníčko za uplynulé volební období.
 
            V uplynulém volebním období proběhla snad největší stavba v historii obce – výstavba kanalizace, kterou se zabývalo několik našich zastupitelstev už od roku 1996. Dnes je stavba ukončená, zkolaudovaná a čistička odpadních vod je ve zkušebním provozu po dobu jednoho roku. Po této náročné stavbě, kdy byla obec dva roky rozkopaná, se nám podařilo opravit větší část místních komunikací a hlavní silnici. Již několikrát jsme se zmiňovali, proč se kanalizace vlastně buduje. Vybudovala se pro občany, abychom všichni splňovali zákonnou povinnost a šetřili tak životní prostředí. Snažili jsme se majitelům nemovitostí pomoci dodáním kanalizačních materiálů, aby připojení bylo pro ně co nejlevnější. Jsou mezi námi i občané, kteří s kanalizací nesouhlasí. Je třeba si spočítat to, kolik by stálo vyvážení jímky, která navíc musí splňovat parametry nepropustnosti, a kolik budeme platit za stočné. Rozdíl je markantní v tom, že připojení na kanalizaci je levnější. Proto jsme provedli intenzifikaci čistírny odpadních vod v Leštině pro pět obcí s kanalizačním gravitačním řadem s minimálními provozními náklady oproti vakuové kanalizaci. Čistírnu a kanalizaci provozuje Svazek obcí Povodí Loučka sám a to proto, abychom měli absolutní přehled o nákladech a hlavně, aby o stočném rozhodovaly samy obce. Ve stočném budou zahrnuty pouze náklady na čištění vod a fond obnovy oprav, bez zisku svazku. Cílem svazku obcí je, aby stočné bylo pro občany co nejlevnější na základě skutečných nákladů. Kanalizaci se podařilo vybudovat i ve Strupšíně, včetně následné opravy povrchu hlavní silnice. V obci chybí dobudovat kanalizaci ještě k některým novým stavbám, které původní velký projekt kanalizace nezahrnoval, protože tyto objekty v době tvorby projektu ještě nebyly vybudovány. Obec určitě počítá s napojením nových objektů, je zhotovena projektová dokumentace a bude záležet na prioritách dalšího zastupitelstva, kdy se tyto kanalizační větve vybudují.
           
            Vzhledem ke špatnému stavu hlavní silnice přes všechny obce, kde se budovala kanalizace, jsme se rozhodli jednat s Olomouckým krajem o možnosti rekonstrukce těchto silnic. Pozvali jsme hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila, kterého jsme po poškozených silnicích provezli. Pan hejtman uznal nutnost opravy a pomohl prosadit v zastupitelstvu Olomouckého kraje našemu svazku dotaci ve výši 20 mil. Kč a silnice v rámci stavby kanalizace byly opraveny v obcích Brníčko, Strupšín, Dlouhomilov a Hrabišín. Správa silnic Olomouckého kraje po nás požadovala opravu poloviny silnice, kde vede kanalizace. Bylo by nesmyslem opravit jen jednu polovinu a druhá by zůstala ve špatném stavu. Proto bylo naším dalším cílem domluvit se     
se správou silnic na rekonstrukci cest do té podoby, jaká je dnes.
 
            Rovněž se nám podařilo opravit většinu místních komunikací, včetně Strupšína. Vzhledem k další investici po stavbě kanalizace se nám v roce 2013 podařilo získat dotaci ve výši 300 tis. Kč na opravu komunikace v Dolním Brníčku v Drahách. V letošním roce jsme museli zainvestovat do komunikací z rozpočtu obce, jelikož Olomoucký kraj změnil dotační podmínky a naše obec vzhledem ke svému počtu obyvatel nemohla o dotaci žádat. Byly upřednostněny obce pouze do 600 obyvatel a to my nesplňujeme. Technologii jsme zvolili penetračním nástřikem, protože tzv. balená je mnohem dražší a nemohli bychom všechny cesty opravit v takovém rozsahu.
 
Přebytečnou zeminu ze stavby kanalizace jsme nechali odvézt do prostor před zříceninu hradu. Vznikl tím nemalý prostor k zázemí hradu při pořádání budoucích kulturních akcí. Tímto jsme ušetřili finanční prostředky v rozpočtu stavby kanalizace, protože se zemina neodvážela na vzdálené centrální skládky a tím jsme získali další finanční prostředky za uložení zeminy, které byly použity na rekonstrukci silnic. Součástí záměru terénních úprav u hradu bylo vybudování štěrkové přístupové cesty s vykoupením pozemků. Dnes je možné se ke zřícenině dostat po zpevněné obecní cestě za každého počasí.
 
            Na hřbitově v Brníčku jsme v roce 2012 nechali opravit kříž, který již byl značně zchátralý. Na tuto opravu jsme získali dotaci z Olomouckého kraje ve výši 50 tis. Kč., naše obec se podílela 39 tis. Kč
           
            Římskokatolické farnosti v Lesnici jsme pomohli s administrativou při podání žádosti na opravu místního kostela Narození Panny Marie. O tuto dotaci požádala církev, protože náš kostel není v majetku obce. Při opravách jsme objevili a odkryli ve spolupráci s památkáři a restaurátory středověké kresby, které byly po staletí zakryty omítkou. Tyto kresby jsou dnes v první fázi restaurování a stávají se tak významným objeveným prvkem v našem kraji. Před oltářem došlo k  propadení podlahy, zjistilo se, že se zde nacházejí středověké hroby, které jsou dnes předmětem dalšího zkoumání. Při rekonstrukci věže kostela s křížem jsme objevili schránku s dokumenty s odkazem předešlých generací z roku 1885, 1932 a 1961. Tyto dokumenty s mincemi jsme ofotili a jsou umístěny na webových stránkách naší obce. Nejstarší mince je z roku 1760. Dnes je nová schránka zpět v kopuli věže s odkazem naší generace ve formě psané listiny, dále jsme do schránky vložili brožury o obci a hradu, pohlednice, současnou českou a evropskou měnu a filmovou kroniku Obce Brníčko s fotografiemi na kvalitním flash disku. Snad se tyto odkazy uchovají pro příští generace několik dalších desetiletí či století. Kostel má nový kabát, je očištěna a opravena střešní krytina, jsou opraveny klempířské prvky včetně nátěrů, nových svodů, hromosvodu, pozlaceného kříže na věži a odvodnění kolem celé budovy. Tato akce byla financována z Programu rozvoje venkova ve výši 90% dotace. Málo kdo ví, že kostel byl postaven kolem roku 1250, o 100 let dříve než hrad nad obcí, a je jedním z nejstarších kostelů na Severní Moravě. Jistě si kostel tuto opravu zasloužil.
 
            U bývalého kulturního domu v Brníčku bude ještě v letošním roce vybudována zastřešená autobusová zastávka.
 
O kulturním domě v Brníčku jsme se zmiňovali již mnohokrát. Předcházející zastupitelstva měla záměr objekt odkoupit a zrekonstruovat. Stáli jsme však před rozhodnutím, co je potřebnější pro naši obec, zda kulturní dům nebo kanalizace. Obě akce bychom z rozpočtu neufinancovali současně. Rozhodli jsme se pro kanalizaci. Snažili jsme se s majitelem objektu dohodnout na nižší ceně než 2,6 mil. Kč, kterou požaduje, nebo na splátkách, ale bezvýsledně. Dnes je objekt v takovém stavu, že bude na zvážení příštího zastupitelstva, jestli o objekt stále usilovat, nebo postavit montovanou halu v prostorách koupaliště, kde již předem bude jasné, jaká bude investice a s jakými budoucími provozními náklady počítat, tyto náklady by byly určitě nižší oproti starému objektu. Koupě a rekonstrukce stávajícího kulturního domu by se pohybovala kolem 30 mil. Kč. A to je pro naši obec částka vysoká a bez dotace neufinancovatelná. Všem nám kulturní dům v Brníčku chybí dlouhá léta. Chybí hlavně naší škole, protože nemáme tělocvičnu. Chybí místním organizačním složkám ke své činnosti. Chybí mládeži k provozování různých sportů a trávení volného času.
 
Hlavní inženýrské sítě jsou v obci vybudovány. Prioritou příštího volebního období by měly být investice hlavně do volnočasových aktivit pro mládež a místní organizační složky. To nám zde právě teď nejvíc chybí. Snad se to podaří.
 
            V roce 2012 jsme uzavřeli dohodu o vzájemné spolupráci se slovenskou obcí Horné Vestenice s cílem navázat kontakty mezi oběma obcemi a spolupráci v oblasti kulturního, společenského, sportovního života a vzájemné informovanosti přispívající k hlubšímu poznávání života občanů obou obcí. Na Slovensku byla tato dohoda v loňském roce uzavřena. V letošním roce nás občané partnerské obce navštívili 14. – 15. června. Připravili jsme pro naše partnery ze zahraničí bohatý program a vzájemné fotbalové utkání mezi oběma obcemi s nerozhodným výsledkem 3:3. Poslední víkend v srpnu jsme se vydali s plným autobusem na Slovensko z Brníčka. Rovněž pro naše občany byl připraven bohatý program a proběhlo odvetné fotbalové utkání tentokrát s výsledkem 6:4 ve prospěch domácích. Pokud se uskuteční v dalších letech vzájemné návštěvy, musíme více před utkáním trénovat!
 
            V roce 2012 byly ukončeny práce na konzervaci a statickém zabezpečení zříceny hradu. Samotné hradby byly již tak zvětralé a poškozené povětrnostními vlivy, že hrozilo jejich zřícení a případné úrazy návštěvníků. Na tento projekt jsme získali 90 % dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Hradby tímto byly zpevněny včetně dochovaných středověkých omítek. Samotný palác zříceniny musel být zajištěn železobetonovým prahem, jelikož hrozilo samotné zřícení zbytku paláce. Tato náročná akce tak zajistila dochování zříceniny našeho hradu pro další generace.
 
            V loňském roce jsme vydali další publikaci o hradě Brníčko pod názvem Průvodce stavebními úpravami hradu Brníčko, jehož autorem je památkář z NPÚ Kroměříž pan Radim Vrla, který byl současně navrhovatelem statického zajištění hradu. Pan Vrla měl v loňském roce na Hasičské zbrojnici v Brníčku přednášku o hradě i o zmiňované publikaci.
 
            Letos jsme uspořádali již VI. Středověké odpoledne na hradě v Brníčku. Hlavním bodem programu bylo vystoupení známé zpěvačky Lenky Filipové se svojí dcerou Lenny. Tato tradice se stává vyhledávanou akcí stálých návštěvníků, kterých každoročně uvítáme víc než tisícovku. Akce je sice organizačně náročná, ale také reprezentativní pro naši obec. Díky sponzorům, kteří finančně přispívají na tuto akci, se nám daří akci uspořádat v takovém velkém rozsahu a je možné vždy pozvat známé osobnosti české hudební scény. Tato akce má rozpočet zhruba 150 tis. Kč, od sponzorů se podařilo v letošním roce získat 105 tis. Kč. Proto si můžeme dovolit nízké vstupné, akce není prodělečná a obecní rozpočet není zatížen. Rovněž díky místním organizačním složkám je zabezpečeno bohaté občerstvení. Složky tím mají možnost výdělku, který jistě není zanedbatelný.
 
            Na pozicích pracovníků veřejně prospěšných prací jsme každoročně zaměstnávali naše spoluobčany, kteří byli dlouhodobě vedeni u úřadu práce. Tito pracovníci, bez kterých si sezónní práce nedokážeme představit, jsou pro obec velkou pomocí. Provádějí úklid po obci, starají se o údržbu obou našich hřbitovů, zajišťují různé udržovací práce a hlavně sečou trávu na obecních pozemcích.
 
            Hospodářskou činnost obce (nákladní automobil) jsme byli nuceni zrušit, jelikož náklady na provoz a údržbu se zvyšovaly. Téměř rok byl nabízen nákladní automobil k prodeji. Vzhledem k jeho stáří, vyššímu zákonnému pojištění dle roku výroby, vysoké silniční dani, jeho opravám nebylo možné vytvořit zisk. Tuto činnost nebylo možné udržovat ve ztrátě. Nakonec byl nákladní automobil obce odprodán za odpovídající hodnotu 50 tis. Kč.
 
 
 
            V minulých letech jsme investovali do veřejných budov s nejvíce zatíženým provozem, jako je základní škola a mateřská škola, kde výměnou oken, zateplením a výměnou úsporných svítidel dochází k nemalým finančním úsporám. Další prioritou příštího zastupitelstva by měla být budova Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice v Brníčku. Do těchto budov se nijak po desítky let neinvestovalo z důvodu jiných potřebnějších akcí. V těchto budovách bude nutné vyměnit okna, zvážit změnu vytápění a budovy zateplit tak, aby se snížily provozní náklady.
 
            Po celé čtyři roky jsme hospodařili s vyrovnanými rozpočty obce. Každoročně jsou prováděny kontroly hospodaření obce ze strany auditorů krajského úřadu. Ani v jednom roce nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření obce.
 
            Jelikož čtyřleté volební období je u konce, lze dnes konstatovat, že zvolené zastupitelstvo obce mělo zájem o věc společnou, rozvážně rozhodovalo, snažilo se maximálně využít finanční prostředky ve prospěch obce, snažilo se podpořit dnes již zrealizované a rozpracované projekty, žádosti o dotace a využít své profesní schopnosti ve prospěch obce. Nebylo zastupitelstvem opozičním, ale se zájmem pracovat pro obec. A to je na tak malé obci s omezeným rozpočtem nejdůležitější.
 
            Tímto děkuji odstupujícímu zastupitelstvu, aktivním výborům, komisím, místním organizačním složkám a všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na rozvoji a reprezentaci obce jak v Brníčku, tak i ve Strupšíně, vždy jsme se společně snažili o lepší budoucnost v naší obci.
           
            Přeji Vám správnou volbu v nadcházejících komunálních volbách v říjnu 2014.
 
.
 
 
                                                                                                          J i ř í B a r t o š
                                                                                                       s t a r o s t a o b c e