Jdi na obsah Jdi na menu

OZV 1/2015

 

OBEC BRNÍČKO

 

Zastupitelstvo obce Brníčko

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2015,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Brníčko, se na svém zasedání dne 16.03.2015, usnesením č. 1/2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 17. 12. 2014, se mění a doplňuje takto :

  1. V úvodní části se v záhlaví pod nadpis „OBEC BRNÍČKO„ vkládají slova „Zastupitelstvo obce Brníčko
  2. Čl. 7 odst. 2 nově zní: „2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek poplatku, v případě, že poplatek nebude uhrazen v termínu dle čl. 5, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku7“.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

         ……………….                                                            ……………….

Ing. Jaroslav Skoumal                                                           Jiří Bartoš

      místostarosta                                                                      starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.03.2015

Sejmuto z úřední desky dne: 02.04.2015