Jdi na obsah Jdi na menu

OZV 1/2014 O odpadech

1. 1. 2015

OBEC BRNÍČKO

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Brníčko se na svém zasedání dne 17.12.2014 usnesením č. 3/2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Obec Brníčko touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. ¹

 

Čl. 2

Poplatník

1) Poplatek za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí ²:

 

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý

pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná

ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

 

 

 

 

 

 

___________________________________

¹ § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

 

² § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15

dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento závazek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 

3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

 

4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

 

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování ³.

 

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala⁴.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

³ § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 4

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 440,- Kč a je tvořena:

 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 190,- Kč za kalendářní rok.

 

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka na kalendářní rok.

 

2) Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:

260.988 ,- Kč a byly rozúčtovány takto:

 

Náklady 260.988 ,- Kč děleno 690 ( 640 - počet osob s pobytem na území obce + 50 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 378,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 190,00 Kč.

 

3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce⁵

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 06. příslušného kalendářního roku.

 

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

§ 10 b odst. 5 zákona o místních poplatcích

 

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

1) Od poplatku se osvobozují:

 

 

a) fyzické osoby, u kterých došlo ke změně místa trvalého pobytu v důsledku úředního zrušení trvalého pobytu na adresu místa ohlašovny Brníčko č. 120

b) poplatník ve výkonu trestu odnětí svobody

c) poplatník dlouhodobě ( více než 10 měsíců v kalendářním roce) umístěný v léčebném ústavu, v zařízení péči o seniory , v dětském domově a podobně.

 

2) Nárok na úlevu ve výši 220,- Kč má :

 

a) fyzická osoba, která je mladší, či v příslušném kalendářním roce dovrší 15 let

b) fyzická osoba starší 75 let a osoba, která v příslušném kalendářním roce dovršila 75 let

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem⁶

 

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až o trojnásobek poplatku, v případě, že poplatek nebude uhrazen v termínu dle čl. 5 odst. 1, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku⁷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně, zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

 

2) Nezaplatí – li poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

 

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

1) Zrušuje se Obecně závazné vyhláška obce Brníčko č. 1 /2013 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne

18. 12.2013.

 

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Podpis

 

 

………………………………….                               ………………………………………

       Ing. Jaroslav Skoumal                                                     Jiří Bartoš

            místostarosta                                                              starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2014

Sejmuto z úřední desky dne: 05.01.2015