Jdi na obsah Jdi na menu

OZV 1/2010 - Veřejné prostranství

21. 12. 2010

 

 

OBEC BRNÍČKO

Obecně závazná vyhláška č.1/2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Brníčko se na svém zasedání dne 20.12. 2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Brníčko touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Brníčko.

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb.

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.1

Čl. 3

Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

 • prostor parkoviště před Obecním úřadem v Brníčku, p.č. 975/4

 • prostor areálu koupaliště v Brníčku, p.č. 570/1

 • prostory okolí zříceniny hradu Brníčko, p.č. 496/1

 • prostor u autobusové zastávky místní části Strupšín, p.č. 349/5

 

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději v den před zahájením užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 2. V ohlášení poplatník uvede2

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

 5. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.


 


 

Čl. 6

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ....................................................................................................10,- Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje … 10,- Kč

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje......................10,- Kč


 

Pozn.: U vyznačených (podtržených) zvláštních způsobů užívání veřejného prostranství může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek, tj. 700 Kč užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den)

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

(pouze příklady, obec splatnost upraví dle vlastních podmínek)

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství před zahájením užívání veřejného prostranství,

 

 

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.5

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.6

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích , ze dne 17.12. 2003.


 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2011.

 

 

 

................................... ..........................................

Jiří Bartoš ing. Jaroslav Skoumal

starosta místostarosta

 


 


 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.12. 2010

Sejmuto z úřední desky dne:

1 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

2 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5

6